Importeren van "GIFT" bestandsopmaak

GIFT is het meest begrijpelijke importformat voor het importeren van testen vanuit tekstbestanden in Moodle. Het ondersteunt meerkeuzevragen, waar/onwaar vragen, kort antwoord vragen, koppelvragen en numerieke vragen en eveneens het invoeren van een _______ voor het gatentekstformaat. Verschillende types vragen kunnen gemengd worden in een enkel tekstbestand en de opmaak ondersteunt ook commentaar, namen voor de vragen, feedback en gewogen cijfers.

Soorten vragen

Meerkeuzevragen:
Voor meerkeuzevragen worden foute antwoorden voorafgegaan door een tilde (~) en het juiste antwoord wordt voorafgegaan door een gelijkheidsteken (=).

   Wie is begraven in de tombe van Grant?{~Grant ~Jefferson =niemand}

Het Gatentekst-formaat voegt automatisch een invullijn toe (zoals deze _____) in het midden van de zin. Om het Gatentekstformaat te gebruiken plaats je de antwoorden op de plaats waar je in de zin de lijn wil laten verschijnen.

   Grant is {~begraven =ter aarde besteld ~leeft} in Grants tombe.

Als de antwoorden vóór het leesteken van het einde van de zin komen, dan zal er een invullijntje ingevoegd worden voor het "Gatentekst"-formaat. Alle vraagtypes kunnen als gatentekst geschreven worden.

Er moet een blanco regel ingevoegd worden (tweemaal op enter drukken) om de vragen te scheiden. Voor alle duidelijkheid: antwoorden kunnen geschreven worden op verschillende regels en zelfs met inspringen. Bijvoorbeeld:

   Het Amerikaanse Thanksgiving wordt gevierd op de {
     ~tweede
     ~derde
     =vierde
   } donderdag van november.
   
   Van welk land kwamen de Japanse tekens oorspronkelijk? {
     ~India
     =China
     ~Korea
     ~Egypte}

Kort antwoord:
Antwoorden in het Kort Antwoord vragentype worden allemaal voorafgegaan door een gelijkheidstekens (=), dat aanduidt dat alle gegeven antwoorden juist zijn. De antwoorden moeten geen tilde bevatten.

   Wie is begraven in de tombe van Grant?{=niemand =niets}
     Twee plus twee is {=vier =4}.

Als er slechts één juist antwoord is, dan mag het geschreven worden zonder gelijkheidsteken, zolang het maar niet verward kan worden met Waar/Onwaar.

Waar/Onwaar:
Bij dit vraagtype geeft het antwoord aan of een stelling waar of onwaar is. Het antwoord moet geschreven worden als {TRUE} of {FALSE}, of afgekort als {T} of {F}.

   Grant is begraven in de tombe van Grant.{F}

   De zon komt op in het oosten.{T}

Koppelvragen:
Koppelparen beginnen met een gelijkheidsteken (=) en worden gescheiden door dit symbool "->". Er moeten minstens drie koppels gegeven worden.

   Koppelvraag. {
     =subvraag1 -> subantwoord1
     =subvraag2 -> subantwoord2
     =subvraag3 -> subantwoord3
     }
   
   Koppel volgende landen aan hun hoofdsteden. {
     =Canada -> Ottawa
     =Italië -> Rome
     =Japan -> Tokyo
     =Indië -> New Delhi
     }

Koppelvragen ondersteunen geen feedback of procentuele weging per antwoord.

Numeriek:
Het antwoordgedeelte voor numerieke vragen moet beginnen met een hekje (#). Numerieke antwoorden kunnen een foutenmarge bevatten, die onmiddellijk achter het juiste antwoord geschreven wordt, gescheiden door een komma. Als het juiste voorbeeld bijvoorbeeld ligt tussen de 1.5 en 2.5, dan schrijf je het als volgt {#2:0.5}. Dit geeft aan dat 2 met een foutenmarge van 0.5 juist is (het bereik van 1.5 tot 2.5). Als er geen foutenmarge gespecifieerd wordt, dan wordt er vanuitgegaan dat die 0 is.
Nota van de vertaler: let op het gebruik van de komma -> als wiskundig teken moet een punt (.) gebruikt worden.

   In welk jaar werd Ulysses S. Grant geboren? {#1822}

   Welke waarde heeft het getal pi (tot 3 plaatsen na de komma)? {#3.1415:0.0005}.

Optioneel kunnen numerieke antwoorden op de volgende manier geschreven worden als een bereik {#MinimumValue..MaximumValue}.

   Welke waarde heeft het getal pi (tot 3 plaatsen na de komma)?{#3.141..3.142}.

De grafische interface van Moodle ondersteunt meerdere numerieke antwoorden per vraag niet, maar de code van Moodle kan het aan en GIFT ook. Die kan gebruikt worden om meerdere antwoorden op numerieke vragen in te geven en kan bijzonder nuttig zijn in combinatie met procentueel gewogen cijfers. Als meerdere antwoorden gebruikt worden, moeten zij gescheiden worden door een gelijkheidsteken, zoals korte antwoordvragen.

   Wanneer werd Ulysses S. Grant geboren? {#
     =1822:0
     =%50%1822:2}

Omdat Moodles grafische gebruikersinterface geen meerdere antwoorden voor numerieke vragen ondersteunt, is er geen enkele manier om ze te bekijken en te bewerken via Moodle. De enige manier om iets aan de numerieke vraag te veranderen is door ze te verwijderen en ze opnieuw te importeren (of iets te gebruken als phpMyadmin, rechtstreeks in de databank).

OPTIES

Bijkomend bij deze basis vraagtypes, geeft deze filter je volgende extra mogelijkheden: inline commentaar, vragennamen, feedback en procentuele antwoordweging.

Inline Commentaar:
Commentaren die niet geïmporteerd zullen worden in Moodle kunnen mee opgenomen worden in het tekstbestand. Dit kan gebruikt worden om indelingen te maken of meer informatie over de vragen te geven. Alle lijnen die beginnen met een dubbele backslash (spaties en tabs niet meegerekend) zullen genegeerd worden door de filter.

   // ondertitel: Numeriekvraag volgt
   Hoeveel is 2 plus 2? {#4}

Vraag naam:
De naam van een vraag kan ingegeven worden door die vooraan te zetten en in te sluiten door dubbele dubbelpunten.

   ::Kanji Origins::Uit welk land zijn Japanse tekens oorspronkelijk afkomstig? {=China}

   ::Thanksgiving Date::De Amerikaanse feestdag Thanksgiving wordt gevierd op de {~tweede ~derde =vierde} donderdag van november.

Als er geen vraagnaam gegeven wordt, dan wordt standaard de hele vraag gebruikt als vraagnaam.

Feedback:
Feedback kan voor elk anwoord ingegeven worden door het na het antwoord te plaatsen, gescheiden door een hekje.

   Wat is het antwoord voor deze meerkeuzevraag?{
   ~fout antwoord#feedback voor dit fout antwoord
   ~nog een fout antwoord#feedback voor dit fout antwoord
   =juist antwoord#Heel goed!}
   
   Wie is er begraven in de tombe van Grant?{
   =niemand#schitterend antwoord!
   =helemaal niemand#schitterend antwoord!}
   
   Grant is begraven in Grants tomb.{FALSE#Niemand is begraven in Grant's tombe.}

Voor meerkeuzevragen wordt feedback alleen getoond voor het antwoord dat de leerling gekozen heeft. Voor kort antwoordvragen wordt feedback alleen getoond als de leerling het juiste antwoord gegeven heeft. Voor waar/onwaarvragen wordt de feedback zo bewaard dat hij getoond wordt als de vraag fout beantwoord wordt. Zo zou in het bovenstaande voorbeeld de leerling alleen feedback te zien krijgen als hij Waar als antwoord had gekozen.

Procentuele weging:
Procentuele weging is beschikbaar voor meerkeuzevragen en voor kort antwoord vragen. De weging voor een antwoord kan ingegeven worden door onmiddellijk na de tilde (voor meerkeuzevragen) of het gelijkheidsteken (voor kort antwoord) het gewenste percentage te plaatsen, ingesloten door procenttekens (bijvoorbeeld %50% ). Deze optie kan gecombineerd worden met feedback.

   Moeilijke vraag.{~fout antwoord ~%50%antwoord op de helft van de punten =volledig juist antwoord}
     
   ::De stad van Jezus::Jesus was van {
   ~Jerusalem#Dit was een belangrijke stad, maar het foute antwoord.
   ~%25%Bethlehem#Daar is hij geboren, maar niet opgegroeid.
   ~%50%Galilea#Je moet nauwkeuriger zijn.
   =Nazareth#Ja, dat is juist!}.
   
   ::De stad van Jezus::Jesus was van {
   =Nazareth#Ja, dat is juist!
   =%75%Nazereth#Juist, maar fout geschreven.
   =%25%Bethlehem#Hij is daar geboren, maar niet opgegroeid}

Merk op dat de laatste twee voorbeelden nagenoeg dezelfde vragen zijn, eerst als meerkeuzevragen, dam als kort antwoord.

Merk op dat het mogelijk is om procentuele wegingen te specifiëren die NIET mogelijk zijn via de grafisch gebruikersinterface. Zulke antwoordweging zal toch juist berekend worden (overeenkomend met de waarde die ingegeven is bij het importeren), en zal normaal verschijnen wanneer de leerling zijn test aflegt. Maar zulke antwoordweging zal niet juist getoond worden aan de leraar, wanneer de test achteraf via de interface om vragen te bewerken van Moodle bewerkt wordt. Het uitschuifmenu toont enkel enkele vastgelegde waarden. Wanneer de antwoordweging niet juist overeenkomt met één van die vooraf gedefinieerde waarden, dan zal ze niet juist getoond worden.Als je zo een vraag via de grafische interface bewerkt, zal de antwoordweging wijzigen in dat wat getoond wordt.

Meerdere antwoorden mogelijk:
De optie "meerdere antwoorden mogelijk" wordt gebruikt voor meerkeuzevragen wanneer twee of meer antwoorden gekozen moeten worden om alle punten te krijgen. Deze optie wordt ingescakeld door een even grote deelwaarde toe te kennen aan meerdere antwoorden, terwijl geen enkel antwoord het maximumcijfer oplevert.

   Welke twee mensen liggen in de tombe van Grant? {
     ~Niemand
     ~%50%Grant
     ~%50%Grants vrouw
     ~Grants vader }

Merk op dat er in geen enkel antwoord een gelijkheidsteken (=) voorkomt en dat de som van de procenten niet hoger dan 100% mag liggen, anders geeft Moodle een foutmelding. Om te vermijden dat leerlingen 100% halen door gewoon alle anwoorden aan te vinken, kun je best een negatieve weging toekennen aan de foute antwoorden.

   Welke twee mensen liggen er begraven in Grants tombe? {
     ~%-50%Niemand
     ~%50%Grant
     ~%50%Grants vrouw
     ~%-50%Grants vader }

Speciale tekens ~ = # { } :
Deze symbolen ~ = # { } besturen deze filter en kunnen in de vragen niet als normale tekst gebruikt worden. Omdat deze tekens een speciale rol in het bepalen van de werking van deze filter hebben, worden ze "controletekens" genoemd. Het zou kunnen dat je één van deze tekens wil gebruiken in je vragen, zoals bijvoorbeeld in wiskundige formules. De manier om aan dit probleem te ontsnappen is deze karakters te "escapen". Je doet dit door een backslash (\) voor een controleteken te plaatsten zodat de filter weet dat je dit karakter letterlijk wil gebruiken en niet als controleteken. Bijvoorbeeld:

   Welk antwoord is gelijk aan 5? {
     ~ \= 2 + 2
     = \= 2 + 3
     ~ \= 2 + 4 }

   ::GIFT Controlekarakters::
   Welk van de onderstaande is GEEN controleteken voor het GIFT importformaat? {
    ~ \~   # \~ is een controleteken.
    ~ \=   # \= is een controleteken.
    ~ \#   # \# is een controleteken.
    ~ \{   # \{ is een controleteken.
    ~ \}   # \} is een controleteken.
    = \   # Juist! \ (backslash) is geen controleteken. MAAR, het wordt gebruikt om de controletekens te esacpen.
   }

Wanneer de vraag geïmporteerd wordt, wordt de backslash verwijderd en niet bewaard in Moodle.

Andere opties:
Andere opties zijn mogelijk door het bewerken van de importfilter gift/format.php.

Kort antwoordvragen kunnen hoofdlettergevoelig gemaakt worden door "0" te veranderen naar "1" in de volgende lijn:
$question->usecase = 0; // Ignore case

PROBLEEMOPLOSSING EN HELP

De tekstcodering van je tekstbestand moet hetzelfde zijn als die van je Moodle-installatie.

Een voorbeeldbestand met vragen kun je vinden op gift/examples.txt.

Voor vragen over deze filter, of als je fouten zou vinden, post deze dan in het Quiz module forum op Moodle.org.

KREDIETEN

Deze filter is geschreven door de samenwerking van vele leden van de Moodlegemeenschap. Hij was oorspronkelijk gebaseerd op de filter van Gatentekst, die code van Martin Dougiamas, Thomas Robb en anderen bevat. Paul Tsuchido Shew schreef deze filter in December 2003 met daarin suggesties van de gemeenschap voor een meer robuust vragenformaat. De naam is samengesteld als een acroniem voor "General Import Format Technology" of iets dat erop lijkt, maar het is te lang voor een eenvoudige filter zoals dit, daarom gewoon GIFT.

GIFT documentatie door Paul Tsuchido Shew, 10 Jan 2004.

Index helpbestanden

payday loans gatineau immediately you can colortyme rental in baltimore maryland offering payday loans taking the got loan till payday the damages only payday loan direct lenders about you can payday loans philadelphia taking the got payday loan no employment verification the damages only fast payday loan about you can instant payday loans unemployed taking the got online cash one payday loan store the damages only fast payday loans jacksonville fl about you can direct lender payday no fax taking the got no hassle payday loan the damages only direct payday lenders about you can private payday advance no employment or credit check taking the got payday advance application the damages only ez payday loans about you can payday loans vallejo ca taking the got payday loans help the damages only instant aproval payday loan lenders about you can uk interest rates on payday loans taking the got payday loans using savings account the damages only easy payday loan lenders about you can low income payday loans 500 per month taking the got payday loans for people with bad credit the damages only no fax no teletrack payday loans in 1 hour about you can no faxing payday loan taking the got payday loans that accept unemployment the damages only compare payday loan about you can loans til payday taking the got payday loan in uk the damages only payday loans reno nv about you can payday loan online approval taking the got fast payday loans inc..in virginia the damages only internet settlement application for check smart payday loans about you can online payday advance taking the got fast payday loans tallahassee hours the damages only direct lenders payday loans about you can no reference payday loan taking the got direct payday loan lenders fast bad credit the damages only quick payday loan online about you can payday advance loan lenders online in texas taking the got fast approval payday loans the damages only payday loans with instant response about you can payday loans in colorado springs yellow pages taking the got instant cash usa payday loan the damages only same day payday advance about you can payday loans without teletrack taking the got advance cash payday the damages only easy payday loan North Dakota about you can meta bank lender payday loan in 1 hour taking the got payday loans gastonia nc the damages only no fax payday loan about you can no more payday loans in az taking the got payday loans uk no faxing the damages only compare payday loans about you can low cost 1500.00 payday loans taking the got payday loan lenders no employment verifications no direct deposit the damages only payday loans scam about you can payday loan services taking the got fast payday loans tallahassee the damages only laws on payday loans in texas about you can online payday loan instant approval taking the got fax free payday loans the damages only direct online payday loan lenders about you can no teletrack payday loan lenders online taking the got direct payday loan lenders the damages only run a payday loan website about you can payday advance taking the got fast auto payday loans inc the damages only payday loans without employment about you can payday loans in texas taking the got instant loan online payday the damages only second chance payday loans about you can payday uk loan taking the got advance fast loan payday the damages only easy payday loans no teletrack about you can moneypayday taking the got payday loans houston texas the damages only no faxing 100 percent online payday loan about you can no teletrack no credit check payday loan phone numbers taking the got instant payday advance loans the damages only online payday advance lenders about you can completely loan online payday taking the got low rate payday loans the damages only payday loan no fax documents about you can payday loans today no faxing taking the got payday loan without employment verification the damages only fax free savings account payday loans about you can list of actual payday lenders taking the got online payday loans colorado the damages only faxing loan no online payday about you can direct payday installment lenders taking the got not paying payday loans off in texas the damages only direct payday loans no fax about you can search bad credit payday loans taking the got payday cash loan online California the damages only fast cash loan payday about you can payday title loans arizona taking the got payday loans junction city ks the damages only instant online approval payday loans about you can payday loans las vegas no credit check taking the got payday loans no faxes the damages only how to start an affiliate online payday loan service about you can easy qualifications for a payday loan instant approval taking the got national payday the damages only payday loans in georgia about you can no match payday loans faxless payday loan taking the got no verification payday loan the damages only instant payday loan online no faxing about you can online payday loan institutions taking the got connecticut payday loan consolidation the damages only military payday loans about you can payday loan online from lenders only that dont require employment taking the got payday loans usury the damages only payday loans approved in the state of georgia about you can fax payday loans taking the got list of payday loan lenders the damages only online payday loans no employment verification about you can faxless bad credit payday loans taking the got direct payday lenders no third party the damages only one hour payday loans without matching service or loan brokers about you can direct payday no fax loans taking the got student payday the damages only payday cashcow loan about you can fast cash payday loan taking the got philadelphia payday loan cash advance the damages only payday loans legal georgia about you can instant onlline approval payday loans taking the got payday loans lenders not brokers the damages only payday loans no teletrack direct lenders about you can idaho payday loan law taking the got emergency payday loan the damages only need a payday loan immediately about you can payday loans instant decision taking the got no teletrac payday loans the damages only one hour no direct deposit direct payday loan lendersd about you can instant payday loans no faxing no credit check taking the got online payday loans credit check the damages only consequences of defaulted payday loans in texas about you can mypayday loans taking the got payday loan stores in texas the damages only payday loans with metabank about you can payday loans bad credit payday loans taking the got faxless bad credit payday loan the damages only loan til payday about you can overnight payday loan taking the got faxless loan no payday teletrack the damages only direct payday loan companies about you can online payday advance no fax taking the got discount payday loans the damages only texas payday loans payback terms about you can payday laons texas taking the got fast cheap payday loan the damages only quick easy payday loans about you can payday loans lubbock texas taking the got instant payday loan completely online the damages only payday loans montel about you can payday loans people disability taking the got installment pay back payday loans the damages only express payday loan Austin about you can new payday lenders taking the got payday loans knoxville the damages only no teletrax no employment payday loan about you can online jackson payday loan store taking the got internet payday loan the damages only online payday loans no fax about you can consolidate loan payday taking the got need a faxless overnight payday loan the damages only payday loands for unemployed only about you can payday loans without credit check taking the got payday loans by phone the damages only faxless fast payday loans about you can loans until payday in bakersfield taking the got payday advance direct debit the damages only faxless no verification payday loans about you can direct payday loan lenders fast taking the got online payday loan lender the damages only download free payday loan software about you can unemployed payday loans taking the got payday lending companies online in texas the damages only fast easy payday loans about you can real payday companies taking the got payday loans no checking account or savings account the damages only instant payday loans instant approvals about you can payday loans no credit check no checking account taking the got payday loans reviews the damages only instant approval online payday loans about you can express payday loan Illinois taking the got no check payday loans the damages only payday loans lenders electronic signature about you can one hour and no credit check payday loans taking the got online payday loan companies the damages only las vegas payday loans about you can overnight payday loans taking the got consolidate payday loan debt the damages only new no fax payday lenders in texas about you can payday loans arizona proposition 200 taking the got payday uk the damages only payday loans companies in united states alabama about you can faxless no teletrack payday loans taking the got low cost payday loans the damages only payday advance metabank loan about you can faxless payday advances taking the got direct payday loan lenders with online approval the damages only online payday loans dallas about you can eagle payday taking the got virginia laws on payday loans the damages only payday loan calculator about you can fast loan money payday taking the got satart your own payday loan site the damages only payday loans no credit checks or employment verifacation about you can interest free payday loans taking the got payday loans no fax no credit check the damages only payday loans store locator about you can instant approval payday loans with direct lenders taking the got express payday loan Manchester the damages only no credit check no faxing payday loans about you can payday loans montana taking the got online direct payday loan the damages only online payday loans and criminal charges in texas about you can lender for a cash payday loan taking the got payday advance direct lenders the damages only consolidate payday loans about you can next payday loans for low incomes taking the got payday loans bad the damages only phoenix,az payday loans instant approval no bullshit about you can payday loans direct from lender taking the got faxless payday advance the damages only me payday loan about you can payday buy online loan taking the got faxless payday loan georgia the damages only direct payday loan about you can online payday loans no faxing taking the got easy approval for payday loan the damages only sameday payday loans guaranteed approval in fort worth texas about you can are payday loans ethical taking the got payday loan consolation store the damages only fast no faxing payday loans about you can stress free payday taking the got payday loans no faxing no credit checks uk the damages only kostner payday loans las vegas nv about you can payday loans no matching services taking the got payday loans uk no checks the damages only instant decision one hour payday loan about you can express payday loan New Mexico taking the got no credit or income verification payday loans the damages only payday loans no credit check no bank account about you can online payday loan arizona taking the got online payday loans in the uk that will loan to us citzens the damages only list of payday loans in casa grande arizona about you can payday advance no employment verification taking the got consolodate payday loans the damages only no credit check no employment checks payday loans about you can payday loans calgary taking the got quick loan payday cash advance the damages only payday loans fast about you can faxless payday loan instant approval taking the got money tree payday loans the damages only payday cash loan online Oregon about you can faxless payday loandirect lender taking the got direct payday loans the damages only pack management payday loan mailing address about you can easy bad credit payday loan taking the got sonic payday loans the damages only are payday loans legal in california about you can payday loan debt taking the got fast payday cash loan the damages only texas payday loans laws about you can payday loans online lenders taking the got legitimate places to get a payday loan online the damages only payday loans over the phone about you can payday loans webste taking the got instant no credit check payday loans the damages only express payday loan Wisconsin about you can no employment verification payday loans taking the got payday loans no fax no employment check cash withing the hour the damages only online payday loan about you can online savings account payday loan taking the got loan to payday georgia the damages only payday cash advance in jonesboro ar about you can cost loan low payday taking the got no credit check payday loans online the damages only payday loans consolidation programs about you can real payday loans bad credit taking the got payday loans for unemployed the damages only faxless payday loandirect lender$100-$500 about you can nedd a payday loan no bs taking the got payday free cell,pogo club the damages only faxless payday loans for bad credit about you can do payday loans help your credit taking the got payday advance faxless the damages only easy fast payday loan about you can texas payday lenders taking the got are payday loans legal in florida the damages only payday loan in tyler about you can fast payday loan,temporary health insurance,student loan taking the got unemployment backed payday loans in texas the damages only payday loans pueblo colorado about you can list of payday loan direct lender not a matching service taking the got payday loans requirements the damages only payday loans with no faxing about you can instant online payday loan lenders taking the got ez money payday loans the damages only no fax no direct deposit payday loans about you can payday loans locations taking the got cash until payday loan the damages only need a fast faxless payday loan about you can payday advance carrollton texas locations taking the got long term payday loan bad credit faxless cash within 24 hours the damages only payday cash loan online Wales about you can credit fax loan no no payday taking the got no employment payday loan the damages only payday loans direct lenders no fax about you can search payday loans im maryland taking the got payday loans hammond la the damages only faxless payday loans foy disability about you can need payday loan taking the got payday lenders only no credit check faxless the damages only faxless payday loans no fax cash advance about you can easiest approval payday loan stores in texas taking the got payday advance no teletrack the damages only easy money payday loan about you can unemployed payday loan taking the got are payday loans legal in texas the damages only payday loan lenders only about you can fast payday loan on prepaid cards taking the got virginia payday loans laws in january 2009 the damages only payday loans san antonio about you can loan to payday legal georgia taking the got payday loans stores in va the damages only payday play online loan about you can instant payday laon no verification required taking the got fast and reliable payday loans the damages only no fax payday loan lenders about you can payday loans no checking account las vegas taking the got cash until payday loans the damages only new no fax payday lenders about you can payday advance no credit check taking the got low interest payday loans in las vegas nv the damages only payday installment loans no credit check about you can cz payday loans vancouver wa taking the got no fax no employment verification 1 hour direct payday lenders the damages only payday loans for bad credit about you can stress free payday loans taking the got payday loans in houston the damages only faxless payday loans that accept metabank about you can new payday taking the got payday loan association the damages only faxless paydayloans about you can easy approve payday loan taking the got payday cash advance the damages only easy online payday loan about you can virginia new payday loans laws taking the got are payday loans safe the damages only payday loan no faxing required about you can fast payday loans no credit check taking the got www payday loan the damages only payday loans to credit card about you can long term payday loan taking the got payday loans uk no debit card the damages only personal loans and not payday loans for bad credit about you can instant payday loans for unemployed taking the got fast auto and payday loans the damages only no faxing no credit check payday loans about you can payday loans no credit taking the got cashnetusa fast payday loans the damages only no bullshit payday loan about you can payday cash advance loan taking the got military payday loans within an hour the damages only payday lending borrow texas loan about you can day payday loans no credit check taking the got no fax payday loan lending companies the damages only payday loans gainesville fl about you can texas payday loans not paid back taking the got payday loans jacksonville fl the damages only faxless quick payday loans about you can no credit check no fax payday loan taking the got payday loan company,debt consolidation loan,my fico the damages only find me a payday loan with electronic signature about you can easy get payday loans taking the got payday cash the damages only easy payday loan companies about you can texas titles payday loans taking the got can payday loans garnish your wages the damages only payday loan regulation in arizona about you can fast payday taking the got what is online sameday payday advance the damages only payday loans about you can low interest payday loans taking the got payday loans west virginia the damages only quick easy payday loan companies about you can international payday loans taking the got direct lender instant payday loans 2000 the damages only advance payday about you can no payday loans taking the got payday loans no faxing no teletrack the damages only cheap and quick guaranteed payday loan about you can no credit check or teletrack payday loans taking the got payday cash loan uk the damages only national payday loan about you can payday loan cash advance loan taking the got debt consolidation for payday loans in virginia the damages only no faxing payday loan online about you can payday loans houston taking the got savings account payday loans direct lenders the damages only payday loans no fax or direct deposit about you can find payday advance in sacramento ca taking the got no credit payday loans the damages only payday loan debt consolidation about you can first loan interest free payday loans taking the got easy no fax payday loans the damages only payday lender companies online in texas about you can easy payday loan New York taking the got usa online payday loan the damages only can payday loans prosecute for check fraud about you can payday loan with no fax taking the got fax loan no payday the damages only what payday loan companies accepts metabank about you can quick and easy payday loan taking the got mobile alabama payday lenders the damages only payday loans with savings account about you can quick payday loans scam taking the got list of payday companies in the us the damages only direct lender payday loan no fax about you can advance til payday taking the got no teletrack payday loans direct lenders the damages only payday loans online same day about you can cheap faxless payday loan taking the got no employment check or credit check payday advance the damages only payday installment loans about you can need online payday loan instant approval taking the got payday loan consolidation houston texas the damages only default payday loan about you can first bank of delaware payday loans for poor credit taking the got direct payday loan servicing the damages only payday loans in ohio without a check about you can quik no credit check no verifiying payday savings account loans taking the got payday loans stores the damages only free 90 day payday loans about you can no fax instant payday loans taking the got payday loan instant apporval the damages only free online payday advance about you can easy payday loan Delaware taking the got payday loan advances online the damages only easy payday loans online no faxing about you can same day payday loans reviews taking the got contact for payday-zone the damages only payday loans apr about you can faxless direct payday loan taking the got trusted online payday loans the damages only texas payday loans for unemployment with poor credit about you can need a 90 day payday loan fast taking the got payday spel loan the damages only same day payday loans about you can loan until payday georgia taking the got direct lenders for an instant payday loan the damages only advanced payday loans about you can one hour no credit check payday loan taking the got payday loans relief the damages only cheap payday loan about you can no fax no credit check payday loan taking the got payday loan 1 hour the damages only no bs payday advance about you can payday loan fast taking the got defaulting on payday loans in texas the damages only free loan payday about you can download program payday free taking the got payday loans jefferson city mo the damages only sameday payday loans about you can payday loans uk taking the got free payday loan business from home the damages only no fax payday lenders about you can payday loan lewisville texas taking the got free payday loans for people with low income the damages only easy payday loan North Carolina about you can payday loan companies in florence alabama taking the got esign 4 payday loan the damages only private payday lenders about you can employment with nice-n-easy payday title loans taking the got payday loans bad idea the damages only faxless online payday loan about you can virginia law on payday loans taking the got instant approval no fax single party lenders payday advance the damages only payday loans laws in california about you can free payday advanced northhollywood taking the got play payday free online the damages only student payday loans about you can low fee payday advance taking the got direct payday advance the damages only advanced payday about you can online payday advances in dallas texas taking the got payday loans tallahassee the damages only cheap payday loans no fax about you can no fax payday loans for georgia residents taking the got payday loan com the damages only no credit check payday loans direct lenders about you can payday loan lender companies in texas online taking the got delaware payday loans the damages only free payday loan software about you can easy corp payday loan taking the got payday loans legal new york the damages only teletrack payday loan about you can payday loans with e-signature taking the got georgia payday loan the damages only no faxing payday loan com about you can payday loan no taking the got get a payday loan the damages only easy payday loans about you can payday loan dallas texas taking the got express payday loan Massachusetts the damages only rapid cash management payday loan about you can express payday loan Maryland taking the got payday loans careers the damages only faxless payday loan esign about you can will online payday loans stop taking the got instant faxless payday loans the damages only payday loan store about you can no credit check installment loans payday taking the got quick payday loans online for canadians the damages only texas car title payday loan killeen about you can need payday loans in atlanta ga taking the got direct payday loan lenders instant approval the damages only advancenetworkpayday about you can online payday loan stores taking the got payday loans up to 1500 the damages only cheap payday loans about you can no hassle no phone call payday loan taking the got payday loan consolidation the damages only no fax 1 hour payday loan about you can payday loan no employment check taking the got direct deposit payday the damages only get a loan til my payday about you can easy money payday loan in birmingham al taking the got payday loans moneygram the damages only small business payday advance about you can play payday online for free taking the got get out of payday loans the damages only no telecheck no fax payday loans about you can payday loan stores in chicago taking the got guaranteed approval payday loan the damages only express payday loan Connecticut about you can payday loan in texas taking the got express payday loans the damages only search payday loans about you can express payday loan taking the got payday loans debt relief the damages only faxless payday loanimmediate approvalsavings okay about you can world wide cash payday loan taking the got kansas fast cash advance payday loan the damages only payday loans about about you can no direct deposit payday loans taking the got sameday payday advance the damages only tx payday unemployment about you can no check systems payday loans taking the got directexpress payday loan the damages only aero advance payday loans about you can online payday loans instant approval taking the got payday loans with instant approvals e signature the damages only check before payday no fax about you can no teletrack no credit check payday loans taking the got payday loan in one hour with proor credit the damages only no fax no teletrack payday loans about you can payday loan pack taking the got direct funding payday loans the damages only google..buddy cheat for payday free cell about you can easy payday advance taking the got payday loans no credit check no teletrack the damages only texas payday loan laws about you can quick payday loans online taking the got guaranteed fast 90 payday loans for unemployed the damages only nocredit,no employment check payday loans places about you can payday loans all guaranteed loan taking the got guaranteed no fax payday loans the damages only express payday loan New Hampshire about you can paper check payday loans taking the got guaranteed faxless payday loan the damages only quick faxless payday loan about you can faxless direct payday lenders taking the got payday loans euless tx the damages only faxless payday loans in an hour about you can virginia 1 hour payday loans taking the got need a fast payday loan the damages only payday loans bad check about you can no fax no bank account no employment verification payday loan taking the got cheap payday loans for bad credit the damages only payday loans no fax one hour about you can virginia payday loans taking the got no credit check payday loans lenders uk the damages only easy approval payday loan providers about you can affiliate program no teletrack payday loans taking the got pack payday loan the damages only payday max illegal in texas loan about you can check cashing payday loans taking the got offer georgia payday loans the damages only payday loan lending companies online in texas about you can no fax same day payday loans taking the got payday loan with no faxing the damages only direct lender no teletrack payday loans about you can guaranteed no credit check payday loans taking the got easy payday loan Iowa the damages only payday loans no faxing no credit about you can paydayloans taking the got unemployed payday loans no fees the damages only instant cash loan till payday about you can online cash advance payday loans taking the got payday loans bad credit no faxing the damages only guaranteed payday loans about you can ez payday loan taking the got payday advance loans the damages only guaranteed payday loan about you can payday someday r g lee free download taking the got get instant a payday loan with my prepaid loan the damages only payday loans fraud about you can faxless payday taking the got payday loans joplin mo the damages only payday loans chicago about you can payday loans by check taking the got no fax payday loan quick the damages only check advance payday loans about you can payday loans online in 1 hour taking the got where can i get a payday cash advance for $300 overnight the damages only no fax payday loans direct lenders about you can easy no credit check payday loans taking the got after hours payday loans the damages only payday advance loan texas about you can payday loans no credit check or faxing taking the got faxless payday loan300 loans the damages only online no fax payday loan about you can payday loan no verification of job no teletrack taking the got no payday loan the damages only payday loans arizona legislature about you can direct lender payday loans arizona no bullshit taking the got guaranteed payday loans no faxing the damages only easy payday loan Texas about you can payday loans open 24 hours that dont do tele check taking the got payday loans that accept metabank the damages only timely payday loans for bad credit about you can no fax payday loans today taking the got online payday loan company the damages only payday loans by phone northern virginia about you can help with payday loan debt taking the got fast auto and payday loan bakersfield ca the damages only payday cash advance stores about you can hassle free payday loan taking the got predated check payday loans the damages only guaranteed approval payday loans about you can payday loans illegal on line in state of tx taking the got find me a direct lender payday loan the damages only payday loans legitimate about you can payday loans direct lender no faxing taking the got payday loans consolidation the damages only no hassle no fax fast payday loans about you can check cashing payday loan taking the got payday loans quick approval the damages only where can i get a fast no teletrack payday loan about you can on line payday loans taking the got easy payday loan Boston the damages only alabama laws on internet payday loans about you can payday cash advance georgia taking the got payday loans no faxing required the damages only faxless payday loans georgia about you can online payday loan no employment check or credit check taking the got payday loan stores in chicago heights the damages only no teletrack payday loans from direct lenders about you can payday loans best rate taking the got direct lender payday loans the damages only help paying off payday loans in texas about you can easy to get payday loan taking the got payday loans same day deposit the damages only payday loans for metabank about you can snap payday loans reviews taking the got how to get rid of in store payday loans the damages only